Marly Helpt

 

 
 

Verzamelde gegevens

Marly Helpt verwerkt uitsluitend uw locatiegegevens. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd bij gebruik van de app en worden niet voor langere tijd vastgelegd.  We hebben deze gegevens nodig om uw exacte locatie te bepalen en de route instructies zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. 

Marly Helpt zal uw gegevens niet aan derden verkopen.  Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze app verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens. Als u er toch van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@marlyhelpt.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aangezien Marly Helpt geen persoonsgegevens vastlegt, kunnen de ook niet met derden worden gedeeld.

Marly Helpt verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marly Helpt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marly Helpt) tussen zit. 

Beveiliging persoonsgegevens

Marly Helpt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@marlyhelpt.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marly Helpt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marlyhelpt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marly Helpt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.